Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

glutek

- napiłabym się z Tobą.
- nie, bo to się skończy seksem.

... (chwila konsternacji)

- napiłabym się z Tobą ?

Reposted fromdansemacabre dansemacabre viasoulwax soulwax

March 16 2017

glutek
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu vialajlalajlalajla lajlalajlalajla
glutek
Reposted fromoll oll viaSilentForest SilentForest
glutek
7772 cb6e
Reposted frommisza misza viacomiendolirica comiendolirica
glutek
4601 de83 500
Reposted fromladygrey ladygrey viagdziejestola gdziejestola
glutek
glutek
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viakrainakredek krainakredek
glutek
glutek
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
glutek
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSilentForest SilentForest
glutek
glutek
2429 2741 500
pan Bukowski
glutek
5775 0dde
glutek
5775 0dde

March 12 2017

glutek
9068 b142 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
glutek
9516 52bd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
9812 a9bc 500
Reposted fromironbunny ironbunny

July 08 2015

1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viathedogs thedogs

June 20 2015

glutek
0166 dadb
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl