Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

glutek
1748 4d7c
Reposted fromupendo upendo viagdziejestola gdziejestola
glutek
glutek
0569 1364
Reposted fromiamstrong iamstrong viakrainakredek krainakredek
How you carry yourself reflects what you think of yourself.

Robert Greene

(via

kushandwizdom

)

Reposted frommariefin mariefin viastonerr stonerr
glutek
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viaSilentForest SilentForest
glutek
0701 a5e2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSilentForest SilentForest
glutek
glutek
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viacomiendolirica comiendolirica

September 11 2017

glutek
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viacomiendolirica comiendolirica
glutek
4467 0133
glutek
9889 2374
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadogs dogs
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
glutek
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viagdziejestola gdziejestola
glutek
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
glutek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
glutek
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
glutek
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll viafou fou
glutek
5519 e1e7
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viastonerr stonerr
glutek
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viagdziejestola gdziejestola
glutek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl